UDVIKLING OG AFKLARING AF ARBEJDSEVNE

Sammenhængende helhedsorienteret virksomhedskonsulent- og coachingforløb, der tilpasses den enkelte borger med henblik på en værdig og effektiv afklaring og udvikling af arbejdsevnen. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer etablerers et forløb på en relevant virksomhed, hvor borgeren udvikles og afklares til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.  Udarbejdelse af fyldestgørende rapport der beskriver og dokumenterer borgerens arbejdsevne til brug i rehabiliteringsteamet for afklaring til andet forsørgelsesgrundlag. 

Afklaret i rehabiliteringsteamet i 2022

Ressourceforløb - eller borgere i målgruppe herfor. 43 % blev fleksjobansat i 2022.

Siden 2018 har Strategus´ nicheområde været at arbejde med borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate borgere i målgruppe for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Vi har oplevet, at det er en afgrænset målgruppe, der har brug for en særlig indsats, også ift. den virksomhedsrettede indsats og et tæt samarbejde imellem virksomhedskonsulent, coach og jobkonsulent. 

 

Denne gruppe borgere har meget ofte flere komplicerede udfordringer ud over ledighed – der er ofte behov for at fokusere på at opbygge borgerens selvværd, selvtillid, livsglæde og arbejdsidentitet. Derudover er der fokus at støtte vedkommende til at mestre eventuelle barrierer, som borgeren selv oplever, står i vejen for job. Det sker i kombination med, at der skabes motivation og igangsættes en tro på, at en virksomhedsrettet indsats kan blive en succes for den enkelte borger.  Strategus er garant for en værdig og effektiv afklaring og udvikling af arbejdsevnen.

Strategus har oplevet, at denne særlige gruppe af borger profiterer af at have en livserfaren tillidsfuld samtalepartner, der ikke er en myndighed, og som arbejder tæt sammen med borgeren ift. praktik, personlig udvikling og hverdagsmestring.  For at nå bedst mulig succes med afklaringen af arbejdsevnen indeholder Strategus´ tilbud derfor både en virksomhedskonsulent og en coach / ad hoc mentorfunktion. En støtte, der af borgeren opfattes som relevant ift. arbejde og personlig udvikling. Strategus´ coach har en bred værktøjskasse, som tilpasses direkte til den enkelte og situationen. Kernen i denne relation er gensidig tillid samt coachens empatiske evner ift. borgers situation.   

 

Strategus vurderer, at der er behov for en kontinuerlig tæt indsats med både at tage hånd om de ordinære virksomhedskonsulentopgaver når det gælder at søge og etablere kontakt med relevante virksomheder, hvor det er muligt at etablere et afklarings- og udviklingsforløb for denne særlig målgruppe, der er i overensstemmelse med borgers skånebehov og borgers behov for et udviklingsforløb i en praktik.


Omdrejningspunktet er altid borgerens motivation og ønsker for fremtiden.

 Vi er den anden aktør, der både kan foretage det rette match og udøve en tæt opfølgning på arbejdspladsen, som med fokus på timetal, arbejdsevne og intensitet samtidig formår at udvikle praktikker til, at borger opnår delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ansættelse i nogle ordinær timer/fleksjob. 

 

I afklaringsforløbet er Strategus en partner, der optimerer samarbejdet med både virksomhed, borger og jobkonsulent, og som giver hurtige tilbagemeldinger til alle relevante samarbejdspartnere. Det gør, at der kan tages hånd om evt. opståede problemstillinger i en praktik, og at tingene ikke vokser sig så store, at det ikke er muligt at håndtere dem. 

 

Strategus koordinerer løbende med jobkonsulent om status i forløb – både ved møder, telefon og mails. Til brug i rehabiliteringssammenhæng udarbejder Strategus en uddybende skriftlig rapport om forløbet, der beskriver forløbet i praktikken, testede funktioner og tider, hvordan der er arbejdet med udvikling af borgers arbejdsevne, tilbagemeldinger fra arbejdsgiver samt Strategus´ vurderinger ift. arbejdsevne og arbejdsintensitet 

 

Før praktiketablering får deltageren:

 • Et individuelt forløb med fuld fokus på den enkelte borger. Tillidsskabende og respektfulde samtaler, hvor borger føler sig set og hørt. Coachende samtaler om hverdagsmestring. Opbygning af tillid til, at borger tør tro på at Strategus passer godt på den skrøbelige borger – også i praktikforløbet. Motivere til accept og at tage ejerskab på egen fremtid. Skabe håb og tro på, at det kan lade sig gøre at få en øget livskvalitet. 
 • Personligt CV med en kort profilbeskrivelse, der både informerer om personlige og faglige kompetencer, ressourcer og styrker, samt om borgerens nuværende situation.  Skriftlig forventningsafstemning omkring disclosure og skånebehov. 
 • Jobsøgningsstrategi med realistiske og relevante jobmål. Formidling af viden omkring mulighederne på arbejdsmarkedet, om brancher og jobfunktioner – inspiration til også at tænke i helt nye jobveje. Fælles identificering af relevante virksomheder, som  udvælges/afsøges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og ønsker. Kontakt til virksomheder prioriteres ud fra borgerens ressourcer, interesser, drømme, ønsker, brancheerfaringer og kompetencer – i fællesskab med borger. Praktiksøgning i eget såvel som Strategus´ netværk. 

I praktikken får deltageren:

 • Besøg på relevante virksomheder, hvor Strategus fungerer og støtter som borgers “ambassadør”. Forberedelser før og evaluering efter praktik-/job-samtalen. Praktiketablering og skriftlig forventningsafstemningen med arbejdsgiver omkring opgaver, skånebehov og formål med arbejdsprøvningen.  
 • Tæt praktikopfølgning med fokus på skånehensyn, udvikling af arbejdsevne, funktioner, arbejdstider og intensitet. Kontinuerlig samtalepartner sideløbende med praktikdeltagelse. En samtalepartner, der har overblikket og som hurtigt går ind i evt. opståede problemstillinger og støtter ekstraordinært op om, hvorvidt borgeren skal fastholdes i en praktik – eller afslutter praktikken, hvis det ikke giver mening længere.  
 • Med fokus på borgers ressourcer og arbejdsgivers behov for at få udført nogle opgavetyper fokuseres på at udvikle praktikken, til at borger opnår delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ansættelse i nogle ordinær timer og fleksjob.
 • Praktiksamarbejde imellem arbejdsgiver og arbejdstager er en rigtig god platform til udvikling af fleksjobansættelsen. 

Skåne CV

Normale CV´er har kun fokus på kandidatens styrker. Det kalder vi et ”supermands-CV” – og det er der ingen i denne målgruppe, der kan eller skal leve op til. Derfor opfandt Strategus i 2017 begrebet ”skåne-CV”, hvor borgeren både informerer om personlige og faglige kompetencer, ressourcer og styrker, som alle andre på arbejdsmarkedet, men samtidig informerer ærligt om borgerens nuværende situation og udfordringer såsom årsag til, hvorfor borgeren nu f.eks.  søger en afklarende praktik forud for fleksjobbet. Der arbejdes med en kort skriftlig profilbeskrivelse, hvor borgerens helbredsmæssige situation / skånebehov kommunikeres. Den skriftlige formulering tjener flere formål:

 • Det er en skriftlig forventningsafstemning imellem borger og Strategus, der bekræfter, at Strategus har forstået borgers situation.
 • Formuleringer i jeg-form medvirker til at borgeren tager ejerskab på fortællingen, som for nogle er en ny fortælling.
 • Borger har vished om,  hvordan Strategus præsenterer borgeren overfor mulige virksomheder.
 • Den senere angstprovokerende job-/praktiksamtale med potentielle arbejdsgivere bliver lettere og mere værdig for borgeren, da samtale om borgerens udfordringer og baggrund ikke behøver udpensles. Jobsamtalen kan i stedet fokusere mere på ressourcer og muligheder.
 • Endelig er det vigtigt, at en arbejdsgiver kender borgerens situation for bedre at have forståelse for at hjælpe til med at indfri skånehensyn.

Spørgsmål 1: Hvordan vurderer du Strategus´ evne til at matche borgere med relevante virksomheder?

Utilfreds
Web designer 0%
Mindre tilfreds
Web designer 0%
OK
Web designer 0%
Til freds
Relevant match 15.4%
Yders tilfreds
Relevant match 84.6%
Ved ikke
Web designer 0%

Spørgsmål 2: Hvordan vurderer du Strategus´ evne til at udvikle den enkelte praktik så borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet?

Utilfreds
Web designer 0%
Mindre tilfreds
Web designer 0%
OK
Web designer 0%
Til freds
Tættere på arbejdsmarkedet 25%
Yders tilfreds
Tættere på arbejdsmarkedet 75%
Ved ikke
Web designer 0%

Spørgsmål 3: Hvordan vurderer du Strategus´ dokumentation / information af borgere i forløb?

Utilfreds
Web designer 0%
Mindre tilfreds
Web designer 0%
OK
Web designer 0%
Til freds
Skriftlig dokumentation 25%
Løbende mundtlig dialog 9.09%
Yders tilfreds
Skriftlig dokumentation 75%
Løbende mundtlig dialog 90.91%
Ved ikke
Web designer 0%

Spørgsmål 4: Hvordan vurderer du Strategus´ evne til at løfte og udvikle borgeren?

Utilfreds
Web designer 0%
Mindre tilfreds
Web designer 0%
OK
Web designer 0%
Til freds
Løfte og udvikle borger 22.22%
Yders tilfreds
løfte og udvikle borger 77.78%
Ved ikke
Web designer 0%

Spørgsmål 5: Hvordan vurderer du Strategus´ evne til at hjælpe borgeren i jobsøgningsprocessen?

Utilfreds
Web designer 0%
Mindre tilfreds
Web designer 0%
OK
Web designer 0%
Til freds
Jobsøgningsstrategi 15.38%
CV 8.33%
Yders tilfreds
Jobsøgningsstrategi 76.92%
CV 91.67%
Ansøgninger 83.33%
Jobinterview 88.89%
Ved ikke
Jobsøgningsstrategi 7.69%
Ansøgninger 16.67%
Jobinterview 11.11%

Spørgsmål 6: Vurdér din samlede tilfredshed med samarbejdet med Strategus?

Utilfreds
Web designer 0%
Mindre tilfreds
Web designer 0%
OK
Web designer 0%
Til freds
Samlet tilfredshed 18.18%
Yders tilfreds
Samlet tilfredshed 91.82%
Ved ikke
Jobinterview 0%