VIRKSOMHEDSMATCH

Mål:  

At støtte borgere individuelt i jobsøgningsprocessen direkte mod hel- eller delvis selvforsørgelse  

– og/eller at matche borgere med relevant virksomhed. 

Praktiketablering til aktivitetsparate i 2017-2022

Ud fra den enkelte borgers ønsker, situation, kompetencer og ressourcer tilrettelægges et individuelt forløb med fokus på tilbagevenden på arbejdsmarkedet, som f.eks. kan indeholde:  

  • Håndholdt  formidling til relevante virksomheder 
  • Støtte og guide borger i egen jobsøgning 
  • Jobsøgningsstrategi – jobmål, ABC jobplan 
  • Personligt, målrettet CV
  • Præsentationstræning til jobsamtaler 
  • Etablering af virksomhedspraktik, løntilskud, ordinære timer og hel eller delvis selvforsørgelse. 

Forløbet afvikles som et kombinationsforløb, hvor Strategus  både er opsøgende på nye jobåbninger  – samtidig med et  håndholdt jobcoachingforløb, der fokuserer på at motivere og støtte borgeren i at opnå selvforsørgelse gennem egen jobsøgning, hvis dette er relevant for den enkelte borger. 

 

Omdrejningspunktet for samarbejdet er individuelle samtaler, som tager udgangs-punkt i borgers ønsker, drømme, situation, kompetencer og ressourcer. Allerede ved første møde starter udarbejdelse af en plan for det virksomhedsopsøgende arbejde.  

Vi gennemgår borgers eksisterende CV og ansøgning og ajourfører sammen, så det virksomhedsopsøgende arbejde hurtigt påbegyndes.

Ud fra det opnåede kendskab til borgeren og Strategus´ kendskab til mange virksomheder tilstræbes at finde det rette match. Hvilke helt konkrete virksomheder, der tages kontakt til, af hvem og hvornår – fordeles og afstemmes løbende med den enkelte borger. Der gøres brug af såvel Strategus etablerede netværk som borgers eget netværk. 

 

I forberedelserne til jobsamtalen med kommende arbejdsgiver trænes elevatortale og præsentation. Strategus deltager gerne i jobsamtalen – dels for at øge ansættelsesmulighederne, men også for at sikre at der forventningsafstemmes omkring formålet med samarbejdet. Virksomhedspraktik og  løntilskud er aldrig et mål i sig selv, men anvendes når det giver mening som et aktivt redskab til at opnå jobåbninger til hel eller delvis ordinær ansættelse, småjobs eller fleksjob. 

Strategus har etableret virksomhedssamarbejde til 93 % af alle visiterede aktivitetsparate borgere (over 150) i perioden 2017 til 2022. 39% af alle aktivitetsparate borgere har Strategus hjulpet videre til ordinær ansættelse, uddannelse eller i fleksjob.